MIMIAUKCIE.sk
PODMÍNKY SERVERU

PROVOZNÍ PODMÍNKY SERVERU MIMIAUKCE.CZ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Následující Provozní podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek www.mimiaukce.cz třetími osobami - Uživateli, zejména pravidla zadávání Aukcí, pravidla odpovědnosti Provozovatele a Uživatelů za obsah stránek a pravidla členství.

1.2. Tyto Provozní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy o užívání portálu mimiaukce.cz, uzavřené v nepísemné formě na dobu neurčitou mezi Provozovatelem a Uživatelem na základě registrace Uživatele na portál Mimibazar.cz a prvního přihlášení k Portálu Mimiaukce.cz. Aktuální znění těchto Provozních podmínek je Uživatelům kdykoli přístupné na stránkách Portálu ve formátu umožňujícím stažení a archivaci. Uživatel na tyto Provozní podmínky přistupuje při prvním přihlášení k Portálu, které je možné pouze pod podmínkou aktivního vyjádření souhlasu s jejich zněním.

1.3. Pro účely těchto Provozních podmínek jsou pojmy, uvedené v tomto článku, použity v následujícím významu, není-li v těchto podmínkách uvedeno jinak:
  1.3.1. Aukce – způsob prodeje Zboží na Portálu, kdy je nabídka Zboží vystavena na Portálu po předem určenou dobu, a výše kupní ceny je tvořena jednotlivými nabídkami na uzavření kupní smlouvy (příhozy) učiněnými Kupujícími prostřednictvím Portálu;
  1.3.2. Kupní smlouva – smlouva o prodeji Zboží, uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím Portálu, na základě zaslání nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy ze strany Kupujícího.
  1.3.3. Kupující – registrovaný Uživatel portálu Mimibazar.cz, který se účastní Aukce a má zájem odpovědět na aukční nabídku příhozem za účelem uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím;
  1.3.4. Portál – aukční portál „mimiaukce.cz“, provozovaný pod doménou shodného znění;
  1.3.5. Prodávající – registrovaný Uživatel portálu Mimibazar.cz s odpovídajícím stupněm členství, který prostřednictvím portálu aktivně nabízí zboží k prodeji ostatním Uživatelům prostřednictvím Aukcí;
  1.3.6. Provozní podmínky – tyto Provozní podmínky serveru Mimiaukce.cz, dostupné na http://www.mimiaukce.cz/stranka.php?id=4 
  1.3.7. Provozní podmínky Mimibazar.cz - Provozní podmínky serveru Mimibazar.cz, dostupné na http://www.mimibazar.cz/page.php?id=3 
  1.3.8. Provozovatel – provozovatel Portálu, společnost CZECH NEWS CENTER a.s, se sídlem Komunardů 1584/42, 170 00 Praha 7, IČ 02346826, spisová značka: B 19490 vedená u Městského soudu v Praze, zapsaná dne 21. listopadu 2013;
  1.3.9. Uživatel – osoba, užívající Portál bez ohledu na to, zdaje Prodávajícím nebo Kupujícím; Uživatel, který je fyzickou osobou a užívá Portál mimo svou podnikatelskou činnost, je spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku;
  1.3.10. Zboží – hmotná, penězi ocenitelná věc, nabízená Prodávajícími na Portálu v rámci Aukcí, tvořící předmět Kupních smluv uzavřených na základě Aukcí mezi Prodávajícími a Kupujícími, pokud není v rozporu s těmito Provozními podmínkami nebo s právními předpisy;

1.4. Prodávajícím mohou být:
  1.4.1. fyzické osoby nepodnikající, které nabízejí své osobní movité věci, přičemž tato činnost není výkonem podnikatelské činnosti;
  1.4.2. komerční prodejci – podnikající fyzické nebo právnické osoby, nabízející zboží v rámci své podnikatelské činnosti a vlastnící k prodeji patřičné oprávnění (většinou živnostenské oprávnění).

1.5. Veškerý obsah Portálu a informace na tomto Portálu mají pouze informační charakter. Provozovatel považuje získané informace za důvěryhodné, není však povinen aktivně sledovat a prověřovat jejich pravdivost nebo soulad s právními předpisy. Provozovatel neodpovídá a neručí za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu zveřejněných informací. Obsah těchto stránek je průběžně a dle potřeby aktualizován a doplňován. Provozovatel si také vyhrazuje právo na jakoukoliv změnu v obsahu Portálu a jeho jakékoliv části a to bez předchozího upozornění, zejména na vytvoření nových sekcí nebo odstranění sekcí dosavadních, nebo změny struktury rozhraní Portálu.

2. Princip fungování Portálu, uzavření Kupní smlouvy

2.1. Portál umožňuje Prodávajícím vystavit Zboží v Aukci za účelem přijímání návrhů na uzavření Kupní smlouvy ze strany Kupujících, formou veřejné soutěže o nejvhodnější návrh na uzavření Kupní smlouvy. Jediným kritériem vhodnosti návrhu je výše kupní ceny nabízené v příhozech (návrzích Kupujících). Aukce prováděné na Portálu nejsou dražbou ve smyslu zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

2.2. Prodávající je při zadání Aukce oprávněn zadat základní parametry Aukce, zejména popis nabízeného Zboží a odpovídající originální fotografii pořízenou Prodávajícím, dále délku trvání Aukce, vyvolávací cenu a minimální výši příhozu. V průběhu trvání aukce je Prodávající oprávněn změnit nabídku v rozsahu týkajícím se doplnění kvalitnějších fotografií, doplnění popisu Zboží, nebo snížení výše minimálního příhozu.

2.3. Odeslání příhozu způsobem, který umožňuje systém Portálu, se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem je Zboží dle dané Aukce. V rámci příhozu je Kupující oprávněn navrhnout pouze výši kupní ceny, s ohledem na případnou minimální výši příhozu, specifikovanou Prodávajícím v Aukci, přičemž navržená cena nesmí být nižší, než doposud uvedená aktuální kupní cena vyplývající z dosavadních příhozů nebo z vyvolávací ceny (nebylo-li na danou Aukci ještě přihazováno). Systém portálu automaticky nabízí Kupujícímu zvýšení aktuální Kupní ceny o výši minimálního příhozu stanovenou prodávajícím, Kupující je však oprávněn stanovit i částku libovolně vyšší. Po uskutečnění prvního příhozu není Prodávající oprávněn Aukci zrušit, ani odmítnout přijaté nabídky Kupujících. Podmínky provádění příhozů jsou popsány na stránce http://www.mimiaukce.cz/stranka.php?id=5.

2.4. Za příhoz se považuje rovněž potvrzení vyvolávací ceny bez jejího zvýšení o minimální příhoz, pokud ještě po dobu trvání Aukce žádný Uživatel neprovedl příhoz. V případě že už jiný Uživatel potvrdil vyvolávací cenu nebo navrhl její zvýšení příhozem, není nové potvrzení vyvolávací ceny možné.

2.5. Aukce skončí uplynutím doby trvání aukce v případě, že v době 1 minuty před uplynutím doby trvání Aukce není uskutečněn žádný příhoz. Pokud dojde k uskutečnění platného příhozu v průběhu poslední minuty doby trvání Aukce, prodlužuje se doba trvání Aukce automaticky o další 2 minuty.

2.6. Kupní smlouva je uzavřena splněním všech následujících podmínek:
  2.6.1. uplynula doba trvání Aukce, stanovená Prodávajícím
  2.6.2. v Aukci byl učiněn alespoň jeden příhoz (nebo potvrzení vyvolávací ceny);
  2.6.3. systém Portálu odeslal Prodávajícímu i Kupujícímu zprávu o ukončení Aukce a vítězné nabídce; v případě že nedojde k odeslání této zprávy, je Kupní smlouva uzavřena okamžikem, kdy se smluvní strany kontaktují za účelem předání Zboží a provedení platby.

2.7. V případě, že systém Portálu umožní, aby více Kupujících nabídlo v Aukci stejnou výši kupní ceny, uzavře Prodávající Kupní smlouvu s tím Kupujícím, který nabídku učinil jako první. V případě že Kupující sdělí Prodávajícímu že od uzavření Kupní smlouvy odstupuje nejpozději do 3 dní od jejího uzavření, je Prodávající oprávněn uzavřít Kupní smlouvu s Kupujícím, který učinil druhý nejvyšší příhoz.

2.8. Ukončením Aukce a splněním podmínek dle čl. 2.5. je Kupní smlouva automaticky uzavřena, a Uživatelé jsou touto smlouvou vázáni. Bezdůvodné odmítnutí plnění z Kupní smlouvy ze strany Prodávajícího i Kupujícího je považováno za porušení Provozních podmínek a může být důvodem k zablokování nebo zrušení uživatelského účtu.

2.9. Plnění z uzavřené Kupní smlouvy jsou si smluvní strany povinny poskytnout samostatně a mimo Portál, přičemž Provozovatel za toto plnění nenese odpovědnost. Na plnění z Kupních smluv se použije úprava § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž v případě, kdy je Prodávající podnikatelem a Kupující fyzickou osobou, nejednající v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se Kupní smlouva rovněž ustanoveními § 1810 a násl. občanského zákoníku. Prodávající jsou povinni v rámci Aukce zveřejnit své podmínky prodeje vztahující se na Kupní smlouvy, které musí obsahovat informace, které mají být ve smyslu § 1811 a § 1820 občanského zákoníku sděleny Kupujícímu - spotřebiteli před uzavřením smlouvy nebo učiněním závazné nabídky.


3. Práva a povinnosti Uživatelů  

3.1. Registrace a členství
  3.1.1. Uživateli Portálu mohou být výhradně registrovaní uživatelé portálu Mimibazar.cz, přičemž k přihlášení do uživatelského rozhraní Portálu použijí Uživatelé shodné přihlašovací údaje s těmi, které používají pro přihlašování na portál Mimibazar.cz. Samostatná registrace pouze na Portál bez registrace na portál Mimibazar.cz není možná. Prodávajícími mohou být ti uživatelé portálu Mimibazar.cz, kteří mají placený stupeň členství, nebo ti, kteří mají neplacený stupeň členství, a zakoupili si balíček Extra Aukcí. Registrace na portál Mimibazar.cz včetně smlouvy o užívání tohoto portálu a možností jejího ukončení se řídí Provozními podmínkami Mimibazar.cz.
  3.1.2. K užívání Portálu není vyžadována žádná další registrace nebo další úkon Uživatele nebo Provozovatele nad rámec předchozího odstavce. Uživatel Portálu Mimibazar.cz, splňující uvedené podmínky, je oprávněn se přihlásit k Portálu stejnými registračními údaji, a zadat Aukce dle svého výběru nebo úrovně členství nebo přihazovat v Aukcích jiných Uživatelů.
  3.1.3. Uživatelé, kteří jsou na portál Mimibazar.cz registrováni kratší dobu než 1 týden (7 dní před dnem započetí Akce) mohou v Aukcích přihazovat pouze se souhlasem Prodávajícího.
  3.1.4. Počet pořádaných Aukcí závisí na stupni členství Prodávajícího, přičemž podmínky užívání Portálu podle stupně členství jsou uvedeny na stránce http://www.mimibazar.cz/hvezdy.php anebo na množství zakoupených Extra aukcí. Každý Uživatel nese samostatně náklady na použití prostředků komunikace na dálku k přístupu na Portál (náklady na použití elektronického zařízení a na internetové připojení).
  3.1.5. V případě, že Uživatel z jakéhokoli důvodu pozbude členství na portálu Mimibazar.cz a jeho členství se sníží na úroveň nesplňující podmínky pro prodej Zboží prostřednictvím Portálu, zaniká od okamžiku změny úrovně členství možnost vkládat na portál nové Aukce. Tato skutečnost nemá vliv na trvání dosavadních Aukcí. Toto se netýká aukcí, které byly zakoupeny v rámci balíčku Extra aukcí.
  3.1.6. Případné zablokování uživatelského učtu Uživatele na portálu Mimibazar.cz Provozovatelem znamená nemožnost dalšího užívání Portálu po dobu trvání blokace. Zrušení uživatelského účtu Uživatele na portálu Mimibazar.cz znamená ukončení práva Uživatele užívat Portál.
  3.1.7. Ukončení členství ze strany Uživatele je možné pouze na základě žádosti Uživatele o zrušení uživatelského účtu na portálu Mimibazar.cz zaslané Provozovateli na jeho kontaktní e-mail. Provozovatel nezruší uživatelský účet v případě, že trvají neuhrazené pohledávky Provozovatele vůči Uživateli.

3.2. Pravidla inzerování Zboží v Aukcích
  3.2.1. Uživatelé jsou povinni zdržet se jednání vedoucího k umělému navyšování kupní ceny, zejména přihazováním prostřednictvím vlastních duplicitních registrací, nebo na základě dohody s jinými Uživateli, které nemají záměr předmět aukce koupit. Na všechny Uživatele se vztahuje zákaz vytváření duplicitních registrací ve smyslu čl. 2.2. Provozních podmínek Mimibazar.cz. V případě zjištění porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn zablokovat uživatelský účet Prodávajícího i případných dalších zúčastněných Uživatelů na portálu Mimibazar.cz až na dobu 3 měsíců, nebo tyto účty zcela zrušit.
  3.2.2. Uživatelé jsou povinni zdržet se pořádání tzv. reklamních aukcí, v rámci nichž je přislíben prodej Zboží za vyvolávací cenu bez ohledu na příhozy, nebo Aukcí, v rámci nichž není specifikován konkrétní kus nabízeného Zboží (typu „vyberte si jeden kus z nabídky více barev či velikostí“). Tento druh nabídek je možno inzerovat na portálu Mimibazar.cz.
  3.2.3. Uživatelé jsou povinni zdržet se pořádání Aukcí jejichž předmětem je Zboží, které v době započetí Aukce fyzicky nevlastní (tzv. aukce na objednávku). Veškeré nabízené Zboží jsou Uživatelé povinni v době zahájení Aukce fyzicky vlastnit a mít připraveno k odeslání výherci Aukce.   3.2.4. Na nabídky Zboží v Aukcích se přiměřeně vztahují pravidla inzerce dle čl. 2.4. Provozních podmínek serveru Mimibazar.cz, zejména seznam zakázaného zboží dle čl. 2.4.3. uvedených podmínek, to vše s přihlédnutím k odlišnému způsobu fungování Portálu.
  3.2.5. V případě, že Uživatel provozuje vlastní internetový obchod nebo jiné stránky, na nichž nabízí Zboží, které má být předmětem Aukce, je povinen předem o této skutečnosti informovat Provozovatele, přičemž zařazení takového Zboží do Aukce je možné pouze s výslovným souhlasem Provozovatele.


4. Odpovědnost a práva a povinnosti Provozovatele

4.1. Odpovědnost Provozovatele za obsah vložený Uživateli na Portál se řídí čl. 3.1. a 3.2. Provozních podmínek Mimibazar.cz. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je poskytovatelem služby informační společnosti spočívající v ukládání informací poskytnutých samotnými uživateli, ve smyslu § 5 zák. č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a neodpovídá za jakýkoli protiprávní obsah, který uživatelé vloží na portál, s výjimkou případů, kdy je na protiprávnost obsahu prokazatelně upozorněn, a bez zbytečného odkladu obsah neodstraní. V případě prokazatelného upozornění na protiprávní obsah vložený Uživatelem Provozovatel tento obsah neprodleně odstraní, o čemž není povinen daného Uživatele informovat.

4.2. Uživatel bere na vědomí problematickou identifikaci Uživatelů Portálu a nemožnost ověření pravdivosti informací vkládaných na Portál Uživateli ze strany Provozovatele. Provozovatel neodpovídá za správnost identifikačních údajů Uživatelů.

4.3. Odpovědnost Provozovatele za škodu vzniklou Uživatelům Portálu v rámci Kupních smluv uzavřených prostřednictvím Portálu se řídí čl. 3.4. a 3.5. Provozních podmínek Mimibazar.cz. Veškeré nároky z nedodání Zboží nebo z uplatnění odpovědnosti z vad Zboží (reklamace) jsou Kupující povinni vznášet přímo na Prodávající. Provozovatel není povinen reagovat na přijaté oznámení o uplatněných reklamacích nebo o nedodání Zboží.

4.4. Oprávnění Provozovatele zrušit nebo dočasně zablokovat uživatelský účet Uživatele se řídí čl. 3.7. a 3.8. Provozních podmínek Mimibazar.cz, a těmito Provozními podmínkami (zejména v případě porušení povinností Uživatele dle čl. 3.2.1. až 3.2.3. Provozních podmínek).

4.5. V případě, že Provozovatel zruší uživatelský účet Uživatele z důvodu porušování povinností dle těchto Provozních podmínek, není povinen Uživateli vrátit poplatky za balíčky Aukcí, nevyčerpané ke dni zrušení účtu. V případě jiného důvodu zrušení uživatelského účtu (např. dlouhodobé závažné onemocnění Uživatele) může Provozovatel uhrazené poplatky za balíčky Aukcí Uživateli vrátit na základě prokázání důvodu a vzájemné dohody s ním.

4.6. Provozovatel je oprávněn kdykoli z Portálu odstranit nebo dočasně přerušit jednotlivou Aukci, přiloženou fotografii nebo část jejího popisu, v případě že se dozví o tom, že je v rozporu s právními předpisy nebo že porušuje tyto Provozní podmínky nebo Provozní podmínky Mimibazar.cz. Provozovatel je rovněž oprávněn změnit zařazení Aukce do jiné odpovídající kategorie nebo Aukci úplně zrušit z důvodu, že neodpovídá celkovému zaměření Portálu (primárně zaměřeného na pro inzerci hlavně dětského oblečení a věcí souvisejících s dětmi a rodinou, případně s oblečením souvisejícím s těhotenstvím).

4.7. Provozovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv údaje o Uživatelích orgánům činným v trestním řízení, v případě prověřování skutečností, zda nedošlo ke spáchání trestného činu, nebo v případě probíhajícího trestního stíhání.


5. Výluky a omezení provozu systému

5.1. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému portálu, a za tímto účelem je oprávněn provoz systému omezit, popř. systém na určitou dobu zcela vyřadit z provozu (dále jen „výluka“). Pravidelná údržba systému probíhá každý den v noci od 3:10 hodin a trvá cca 90 minut. Provozovatel je povinen termín chystané výluky a přibližnou délku výluky oznámit na internetových stránkách portálu alespoň 1 hodinu předem. Výluky se plánují především na noční hodiny.

5.2. V případě poruch systému Portálu nebo jeho části je Provozovatel rovněž oprávněn přerušit provoz celého systému, a to na nezbytně nutnou dobu k odstranění poruch či jiných vad majících vliv na funkčnost systému. Termín výluk v důsledku poruch není Provozovatel povinen předem oznámit, je však povinen provést všechny úkony, které na něm lze spravedlivě požadovat k tomu, aby výluka trvala co nejkratší dobu.

5.3. Provozovatel je oprávněn rozhodnout o prodloužení trvání Aukcí o dobu trvání výluky, anebo o jinou dobu kompenzující dobu trvání výluky.


6. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

6.1. Pravidla ochrany osobních údajů Uživatelů se řídí čl. 5. Provozních podmínek Mimibazar.cz. V rozsahu a pro účely těchto Podmínek Provozovatel automatizovanými prostředky zpracovává osobní údaje Uživatelů, zadané při registraci na Portál Mimibazar.cz, a to za účelem identifikace a autorizace Uživatelů, a za účelem předání identifikačních údajů Kupujícího Prodávajícímu na základě úspěšně ukončené Aukce. Prvním užitím Portálu (tedy prvním přihlášením do uživatelského účtu na Portálu) uděluje Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, zadaných v rámci registrace na portál Mimibazar.cz, pro účely dle tohoto odstavce.

6.2. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, nicméně bez něj nemusí být dána možnost užívat Portál. Uživatel bere na vědomí, že může kdykoli odvolat svůj souhlas s užitím osobních údajů dle předchozího odstavce, ale takové odvolání se vztahuje na celé členství na portálu Mimibazar.cz, a vede k ukončení možnosti prodeje a nákupu prostřednictvím portálů Provozovatele.


7. Závěrečná ustanovení

7.1. Na Uživatele se v plném rozsahu vztahuje čl. 6. Provozních podmínek Mimibazar.cz týkající se ochrany autorských práv a práv třetích osob k průmyslovému vlastnictví.

7.2. Vztah mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito podmínkami a právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

7.3. V případě, že by některé ustanovení těchto Provozních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Provozních podmínek.

7.4. Změna podmínek
  7.4.1. Provozovatel je oprávněn tyto Provozní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci provozovatele s Uživateli, nebo z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem. Nová verze Provozních podmínek se na vztah s dosavadními Uživateli použije pouze za podmínek tohoto článku
  7.4.2. Provede-li Provozovatel změny Provozních podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům na stránce http://www.mimibazar.cz/aktualizace.php. Uživatel je oprávněn změny Provozních podmínek odmítnout, a to písemně dopisem zaslaným na adresu Provozovatele, nebo ve formě e-mailu zaslaného na kontaktní adresu Provozovatele. Neodmítne-li Uživatel změny Provozních podmínek, má se za to, že nové znění Provozních podmínek akceptoval prvním přihlášením ke svému uživatelskému účtu po nabytí účinnosti nového znění.
  7.4.3. Sdělí-li Uživatel Provozovateli způsobem dle čl. 7.4.2., že nové znění Provozních podmínek neakceptoval, uplatní se na veškeré právní vztahy, do té doby vzniklé mezi Provozovatelem a Uživatelem původní znění Provozních podmínek. V takovém případě je uživatelský účet Uživatele zrušen ke dni nabytí účinnosti nového znění Provozních podmínek.
  7.4.4. Na změny Provozních podmínek Mimibazar.cz se uplatní čl. 7.3. uvedených podmínek. V případě, že Uživatel odmítne změnu kterýchkoli z provozních podmínek portálů Mimibazar.cz nebo Mimiaukce.cz, ruší se způsobem dle čl. 7.4.3. těchto Provozních podmínek jeho uživatelský účet a zaniká možnost užívání obou portálů.

7.5. Uživatelé, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 občanského zákoníku, mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti a reklamace na činnost Portálu nebo Provozovatele prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na stránkách portálu. Není-li Uživatel spokojen s vyřešením stížnosti či reklamace ze strany Provozovatele, popř. nechce-li komunikovat s Provozovatelem, je oprávněn obrátit se svými stížnostmi na příslušný orgán dohledu, kterým je Česká obchodní inspekce (ČOI): http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/podani-stiznosti-podnetu-dotazu/. Se stížnostmi na nakládání s osobními údaji nebo zasílání obchodních sdělení se může Uživatel obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů: http://www.uoou.cz.

7.6. Tyto podmínky jsou Uživatelům poskytnuty v textové podobě ve smyslu § 1819 občanského zákoníku, a jsou dostupné na adrese http://www.mimiaukce.cz/stranka.php?id=4. Uživatelé jsou oprávněni si pořizovat jejich kopie pro vlastní potřebu, formou zkopírování textu ze stránek portálu nebo pořízení printscreenů.

7.7. Tyto Podmínky jsou platné a účinné dnem 13.11.2015

 

Reklama | Podmínky serveru | Kontakt | Jednotná kontaktní místa | Autorská práva k publikovaným materiálům | Podmínky pro užívání služby informační společnosti
Informace o zpracování osobních údajů | Cookies | Nastavení soukromí | Vlastnická struktura

© 2001–2024 Copyright CZECH NEWS CENTER a.s. a dodavatelé obsahu